Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

houseofpain
12:42
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:41
5235 748a 500
12:21
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:20
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:20
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:19
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:05
9793 9692 500
Reposted fromeffic effic viamelodramaticfool melodramaticfool
houseofpain
12:05
4472 7122 500
Reposted fromxanth xanth viasober sober

May 13 2019

houseofpain
13:21
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie

August 21 2018

houseofpain
22:50
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viatoffifee toffifee
houseofpain
22:49
Reposted fromFlau Flau viatoffifee toffifee
houseofpain
22:47
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viatoffifee toffifee
houseofpain
20:55
1708 2413 500
Reposted fromZircon Zircon viatoffifee toffifee
houseofpain
20:53
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viapsychedelix psychedelix

July 05 2018

houseofpain
23:00
houseofpain
22:59
8805 d006 500
22:58
8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viaverdantforce verdantforce
houseofpain
22:57
22:57
houseofpain
22:57
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl