Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

houseofpain
09:29
houseofpain
09:28
8057 830c 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik

January 11 2020

houseofpain
21:36
Reposted fromhairinmy hairinmy viaiblameyou iblameyou
houseofpain
21:34
3407 d9e0
Reposted fromtichga tichga viaerrortryagain errortryagain
houseofpain
21:32
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll viapastelowe pastelowe
21:28
8462 9967
Reposted frombwana bwana viatominek tominek
houseofpain
21:18
2697 8566 500
Reposted fromtominek tominek viaperesekere peresekere
houseofpain
21:16
2819 1b21 500
Reposted fromasyoulikeit asyoulikeit viatominek tominek
houseofpain
21:16
9618 1d3d
houseofpain
21:15
1477 72d3
Reposted fromhagis hagis viatominek tominek

December 31 2019

houseofpain
09:35
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

November 03 2019

houseofpain
12:42
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:41
5235 748a 500
12:21
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:20
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:20
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:19
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viawszystkodupa wszystkodupa
houseofpain
12:05
9793 9692 500
Reposted fromeffic effic viamelodramaticfool melodramaticfool
houseofpain
12:05
4472 7122 500
Reposted fromxanth xanth viasober sober

May 13 2019

houseofpain
13:21
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl